środa, 3 lipca 2013

Faktura za nasze usługi 8 czy 23 % VAT

Dzisiaj przeprowadziłem z pewną panią trudną rozmowę  telefoniczną w sprawie wystawienia faktury za wykonany montaż drzwi. Otóż klientka oczekuje odemnie wystawienia dwóch faktur, oddzielnie  za drzwi oraz oddzielną za usługę montażu. Jednak rozdzielając te dwie pozycje zmienia się również obłożenie podatku który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

Sprawa wydawała się być nie jedno znaczna jednak po zasięgnięciu opini w US Gdynia mam już całkowitą pewność.
Faktura w której będzie zawarta usługa wraz zmateriałami będzie z VAT 8%, ale jeśli rozdzielimy usługi od towarów to wtedy za usługi zapłacimy 8% VAT a za towar 23%.

Przejżałem również różne fora internetowe które opisują podstawę prawną i zdarza się interpretacja która odbiega od tej reguły jednak jest to indywidalna decyzja US dla konkretnego podatnika i wydawana jest w formie pisemnej.


Interpretacja Urzędu Skarbowego wygląda tak:
Z preferencyjnej 8% stawki VAT korzysta dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumieć należy obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zatem budynek mieszkalny jednorodzinny (sklasyfikowany w PKOB w dziale 11) zaliczany jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym pod warunkiem, że jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

Natomiast z treści przepisu art. 42 ust. 12c ustawy, wynika iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej określone wyżej limity, 8% stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez uczestnika forum, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w tym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą materiałów, które opodatkowane są 23% stawką VAT, czy też usługi budowlanej w obiekcie klasyfikowanym jako obiekt budownictwa mieszkaniowego, która co do zasady podlega opodatkowaniu stawką 8%.

Jeżeli przedmiotem umowy są usługi budowlane, wykonywane z użyciem materiałów zakupionych przez usługodawcę, to na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT, do opodatkowania takich usług (łącznie materiały i robocizna) ma zastosowanie obniżona stawka VAT.

W takiej bowiem sytuacji mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usługi, gdyż to usługa, a nie sprzedaż materiałów ma charakter dominujący.

Wobec powyższego, przedsiębiorca wystawiając fakturę powinien opodatkować wykonaną usługę budowlaną (bez wydzielania materiałów) i zastosować odpowiednią stawkę VAT, w zależności od powierzchni remontowanych domów jednorodzinnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz